Công tác xã hội:

Ngoài lãnh vực học đường, các Nữ Tu MTG-QN được sai đi vào lòng xã hội như những nhân chứng của tình yêu theo gương Thầy Chí Thánh Giêsu để “đem Tin Mừng cho người nghèo khó…” (Lc 4, 18).