Phục vụ Y tế:

Ngoài những việc tông đồ trên, các Nữ Tu MTG-QN phục vụ tại các trạm xá: khám bệnh & phát thuốc; lập nhóm y tế lưu động đặc biệt phục vụ cho người nghèo trong vùng sâu. Tại Hoa Kỳ, các Nữ Tu hiện đang phục vụ trong 2 viện dưỡng lão tại San Francisco và Oakland.