Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

Năm 1671   Dòng Mến Thánh Giá Đàng Trong được Đức cha Lambert de la Motte thành lập tại An Chỉ, tỉnh Quảng Ngãi
Năm 1675   12 Nữ Tu Tuyên Khấn Lần Đầu tại An Chỉ, Quảng Ngãi
Năm 1678   Tu viện đầu tiên của Hội Dòng bị cháy. Kể từ ngày thành lập, các Nữ Tu Mến
Thánh Giá liên tục chịu bắt bớ và bị phân tán, chị em phải trốn lánh đi nơi khác
Năm 1767   Đức Cha Guilllaume Piguel lập lại một vài Tu viôn Mến Thánh Gía tại miền Nam Việt Nam
 

Cải Tổ Hội Dòng

Năm 1922   Đức Cha Damien Grangeon, Giám mục Giáo phận Qui Nhơn, quan tâm đến lợi ích của các nữ tu Mến Thánh Giá trong Giáo phận. Ngài đã cho phép cải tổ các quy luật của Dòng. Đức Giám mục bổ nhiệm Cha Damien Grangeon Jonh Baptist Solvignon, chánh xứ Gò Thị, cải tổ Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn. Tu viện đầu tiôn được thành lập tại Gò Thị.
Năm 1929   14 nữ tu tiên khởi của Nhà dòng tuyên khấn lần đầu ngày 19. 02. 1929.
Thánh Bộ Tu Sĩ ban sắc lệnh chuẩn y thành lập Nhà dòng Mến Thánh Giá Gò Thị Qui Nhơn ngày 02.03. 1929.
Năm 1932   Đức cha Auguste Tardieu Phú, Giám mục Địa phận Qui Nhơn chính thức ban Chỉ thị thành lập Dòng Mến Thánh Giá Địa phận Qui Nhơn ngày 14.9.1932.
Năm 2014   Hiện nay, Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn có 326 Nữ Tu, 36 Tập Sinh, 304 Đệ Tử với 64 cộng đoàn và đang hoạt động tông đồ trong 8 Giáo phận Việt Nam và 5 Giáo phận hải ngoại.
Nhà Mẹ tại Qui Nhơn: 132 Trần Hưng Đạo, Qui Nhơn, Việt Nam.